Pravidla soutěže Czech Nature Photo

(dále jen soutěž)

Soutěže se mohou zúčastnit fotografové s trvalým bydlištěm v České a Slovenské republice nebo českým či slovenským občanstvím s pracemi, které vznikly v době od 16. 1. 2019 do 16. 2. 2020 a které nebyly přihlášeny do předchozího ročníku. Výjimkou jsou nové kategorie Rostliny a houby a Krajina a speciální kategorie Ohrožené druhy a jejich ochrana, do které lze zaslat i starší práce.

Soutěžící uhradí elektronicky vstupní poplatek ve výši 500 Kč / 20 €

Soutěžní kategorie

 • Savci (volně žijící)
 • Ptáci (volně žijící)
 • Plazi, obojživelníci a podvodní život (volně žijící)
 • Bezobratlí (hmyz, korýši, měkkýši a další – volně žijící)
 • Rostliny a houby (volně rostoucí)
 • Krajina
 • Zvířata v lidské péči
 • Série – speciální kategorie pro série fotografií přírody
 • Cena za nejlepší fotografii české přírody – speciální kategorie, jejímiž partnery jsou správa Krkonošského národního parku a Národní park Šumava
 • Příroda v Praze – speciální kategorie vypisovaná magistrátem hlavního města Prahy
 • Ohrožené druhy a jejich ochrana – speciální kategorie vypisovaná Zoo Praha

Pravidla

 1. Jednotlivých prací je možno poslat maximálně deset
 2. Fotografové musí být autory snímků, které byly přihlášeny jejich jménem.
 3. Snímek smí být přihlášen pouze jednou – fotografie přihlášené vícekrát nebudou do soutěže přijaty.
 4. Porota má právo většinou hlasů v zájmu ocenění snímků rozhodnout o případném převedení prací do jiné kategorie.
 5. Práce soutěžící ve speciální kategorii „Cena za nejlepší fotografii české přírody“ budou porotou zařazeny také do odpovídajících hlavních kategorií.
 6. Snímky musí splňovat následující požadavky:

  Formát souboru:

  • JPG (High quality), TIFF (LZW nebo ZIP komprese)
  • max velikost 200 MB / soubor

  Soubory musí být v RGB prostoru a musí obsahovat ICC Profil
  Velikost fotografie musí být nejméně 3000 pixelů na delší straně, doporučujeme však zaslání fotografií v plném rozlišení. Vybrané fotografie budou prezentovány na výstavě ve formátu až 100×70 cm. Nedostatečná kvalita znemožňující prezentaci v podobě velkoformátového tisku může být důvodem k vyřazení fotografie.
  U vybraných snímků si organizátor může vyžádat data v maximální kvalitě.

 7. Všechny fotografie musí být opatřeny názvem a přesným popiskem v češtině a místem pořízení fotografie.
 8. Soutěžící potvrzuje, že jeho fotografie vznikly s respektem k přírodě, bez využití živé návnady a způsobem, který nevedl ke zranění či stresu fotografovaného zvířete nebo poškození jeho životního prostředí. Soutěžící je zároveň plně zodpovědný za dodržení všech právních předpisů a zajištění potřebných povolení, pokud jsou pro fotografování daného zvířete nebo v dané lokalitě nutná. Tato povolení je povinen na vyžádání pořadatele předložit k nahlédnutí. Podezření z neetických praktik při pořízení soutěžní práce může vést k diskvalifikaci.
 9. Obsah fotografie nesmí být pozměněn přidáním, přeskládáním, převrácením, zkreslením nebo odstraněním obsahu snímku. Povoleny jsou celkové i místní úpravy tonality a kontrastu, ořez, doostření, redukce šumu a drobné retuše (čištění). HDR, panoramata či skládání ostrosti je povoleno z fotografií pořízených na daném místě ve stejný čas a při dodržení požadavků na autentické zachycení scény.
 10. Porota má právo si pro dodatečné přezkoumání fotografie vyžádat zaslání originálního RAW souboru.
 11. Přijaty budou jedině příspěvky nahrané a odevzdané prostřednictvím internetových stránek soutěže.
 12. Přihlašování snímků do soutěže bude možné od 14. 1. 2020. Uzávěrka pro přihlášky příspěvků do ročníku 2020 je 16. února 2020, 24:00 hodin středoevropského času.
 13. Nositelům autorských práv zůstávají zachována veškerá osobnostní autorská práva k jejich dílu. Nositelé autorských práv udělují pořadateli soutěže Czech Nature Photo, společnosti Czech Photo Centre, s.r.o, neomezené a nevýlučné oprávnění k užití oceněných a dalších vybraných fotografií (výstavní kolekce) ve formě obrázků o vysokém rozlišení všemi způsoby užití ve spojení s podporou a propagací soutěže a pořadatele soutěže, tedy zejména (nikoli však výlučně) tiskem, vystavováním, sdělováním veřejnosti televizním vysíláním, počítačovou nebo obdobnou sítí, zpřístupněním ve veřejném archívu, apod., to vše bez množstevního omezení na území celého světa na celou dobu ochrany autorských práv. Oprávnění dle předchozí věty může pořadatel částečně poskytnout i třetí osobě, která se na soutěži podílí. Licence se poskytuje jako bezúplatná. Pořadatel je oprávněn fotografie přiměřeným způsobem upravit, spojit s jinými díly autorské či neautorské povahy, a to zejména pro účely dalšího užití děl (např. grafické zpracování v předtiskové přípravě, apod.) v rozsahu výše uvedeném.
 14. Pro všechny fotografie kromě oceněných a vystavených fotografií udělují nositelé autorských práv pořadateli soutěže Czech Nature Photo, společnosti Czech Photo Centre, s.r.o, právo k užití obrázků o nízkém rozlišení v neveřejném archivu pro vzdělávací a výzkumné činnosti, a to bezúplatně.
 15. Soutěžící poskytne pořadateli úplné údaje o své osobě (jméno, příjmení a údaje z profesní biografie), spolu s obrazovým snímkem (fotografií) podoby soutěžícího a současně uděluje souhlas s užitím těchto prvků pro účely pořádání výstav Czech Nature Photo (včetně propagace soutěže a výstav a spojení Czech Nature Photo s partnery) a dále i k následnému užití pro účely budoucích výstav Czech Press Nature v České republice i v zahraničí.
 16. Nositelé autorských práv prohlašují a zaručují, že jsou jedinými autory přihlášených děl, přihlášením a následným užitím fotografií nebudou nikterak dotčena práva či oprávněné zájmy třetích osob, a že žádná třetí osoba nemůže uplatnit jakákoli práva z titulu užití fotografií pořadatelem a/nebo Czech Photo Centre s.r.o., případně subjektem, který fotografie užívá na základě podlicence.
 17. Podmínky stanovené v soutěžních pravidlech jsou závazné a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout či vyřadit jakýkoli příspěvek do soutěže dle svého vlastního uvážení. Na účast v soutěži nevzniká právní nárok.
 18. Porota si vyhrazuje právo neudělit cenu v některých kategoriích, pokud přihlášené práce nesplní kvalitativní standardy soutěže.

Kategorie

Základní kategorie „Savci“, „Ptáci“, „Plazi, obojživelníci a podvodní život“ a „Bezobratlí“ jsou určeny pro fotografie zobrazující zajímavým způsobem portréty nebo chování volně žijících živočichů v jednotlivých skupinách. V případě nejasnosti nebo možnosti zařazení do více kategorií si zvolte jednu, kterou považujete za nejvhodnější. Porota si vyhrazuje právo fotografii přeřadit do jiné kategorie.

Kategorie Rostliny a houby je určena pro poutavé fotografie všech zástupců botanické říše včetně květin, keřů, stromů a mechů a navíc také hub, lišejníků a řas rostoucích ve volné přírodě, a to jak v podobě jednotlivých exemplářů, tak celých seskupení. V tomto ročníku je výjimečně umožněno zaslat i starší fotografie bez časového omezení.

Kategorie „Krajina“ je určena pro fotografie, které zajímavě zachycují krásy přírodních scenerií naší planety bez viditelných prvků lidského působení, jako jsou například stavby. V tomto ročníku je výjimečně umožněno zaslat i starší fotografie bez časového omezení. V této kategorii bude udělena také speciální cena pro nejlepší fotografii pořízenou pomocí dronu – pokud o ni chcete soutěžit, uveďte použití dronu slovně v popisu fotografie!

Speciální kategorii „Příroda v Praze“ vyhlašuje spolupořadatel soutěže Magistrát hlavního města Prahy. Město není jen domovem lidí, ale i zvířat, která se adaptovala na nové životní podmínky a obsadila nové niky. Svůj životní prostor nacházejí v městské zástavbě i rostliny a stromy – často v místech, kde bychom je čekali nejméně. V této kategorii jsou preferovány fotografie, které zajímavým způsobem zachycují toto soužití v městské zástavbě i chráněných oblastech na území Prahy (živočichové, rostliny vyskytující se v Praze, v chráněných lokalitách i městské zástavbě, lesy, parky, zahrady, ovocné sady a aleje v oblasti Prahy). Kategorie není určena pro fotografie domácích mazlíčků a ochočených zvířat. Vítěznou fotografii vybere z předvýběru poroty zástupce Magistrátu hlavního města Prahy.

Kategorie „Zvířata v lidské péči“ se zaměřuje na fotografie pořízené v zoo, na workshopech, v oborách a podobně. Není určena pro fotografie domácích mazlíčku.

Speciální kategorie „Série“ je určena pro série vzájemně tématicky spjatých fotografií. Série může být zachycením okamžitého děje či události, ale také souborem dokumentujícím dlouhodobě určité téma. Námětem fotografií musí být vždy příroda či její ochrana. Sérii by měly tvořit nejméně 3 a maximálně 9 fotografií. Celá série se počítá vždy jako jedna práce z deseti možných v rámci jedné přihlášky.

Speciální kategorie „Cena za nejlepší fotografii české přírody“ je určena pro snímky divoce žijících zvířat nebo volně rostoucích rostlin pořízené na území České republiky – není určena pro fotografie zvířat žijících v lidské péči. Porota přihlášené fotografie zařadí i do odpovídajících hlavních kategoriích (Savci, Ptáci, Rostliny atd.).

Speciální kategorie „Ohrožené druhy a jejich ochrana“ je vyhlašována ve spolupráci s partnerem Zoo Praha. Nominované práce a vítěze vybere z předvýběru porota určená Zoo Praha. Do kategorie lze přihlásit jednotlivé snímky i série maximálně devíti fotografií dokumentující ohrožené živočichy a proces jejich ochrany. Na fotografiích mohou být zaznamenána jak divoká zvířata, tak i jedinci žijící v lidské péči, pokud je jejich chov součástí ochranářské aktivity (například záchranné či reintrodukční programy apod.). Povoleny jsou rovněž snímky zachycující interakce lidí a zvířat v rámci aktivit souvisejících s jejich ochranou. V tomto ročníku je výjimečně umožněno zaslat i starší fotografie bez časového omezení.