VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI
Czech Photo Centre s.r.o.

PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Czech Photo Centre s.r.o., IČ: 0484402, DIČ: CZ04844025, sídlo Seydlerova 2835/4, Stodůlky, 158 00 Praha 5) a všech účastníků soutěže Czech Nature Photo 2020 (dále také jako „Všeobecné podmínky“), registrovaných v soutěži na 2020.czechnaturephoto.cz (dále jen „soutěžící).
  Kontakt na společnost Czech Photo Centre s.r.o. - mail: cp@czechpressphoto.cz;
 2. PODMÍNKY PRO SOUTĚŽÍCÍ
  Soutěžící, který má zájem o účast v soutěži Czech Nature Photo 2020, vyplní a odešle přihlášku - elektronický formulář na internetových stránkách 2020.czechnaturephoto.cz.
  Na internetových stránkách 2020.czechnaturephoto.cz a www.czechphoto.org jsou uvedeny všechny informace, o nichž je společnost Czech Photo Centre s.r.o. povinna soutěžícího informovat před odesláním přihlášky ze strany soutěžícího.
  Soutěžící bere na vědomí, že zprávy, resp. telefonní hovory a s nimi spojené údaje, které si vyměňuje se společností Czech Photo Centre s.r.o., mohou být monitorovány, a to výhradně za účelem záznamu transakcí, vnitřní kontroly poskytovaných služeb (zvyšování jejich kvality) a dále též ochrany práv pořadatele a soutěžícího.
  Podáním přihlášky předplatného soutěžící stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto Všeobecné podmínky je zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním přihlášky a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním přihlášky má soutěžící možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je. V případě změny osobních údajů respektive kontaktních údajů v následujícím období po ukončení soutěže má soutěžící možnost aktualizace formou sdělení změny emailem na adresu cp@czechpressphoto.cz.
  Soutěžící si je vědom toho, že třebaže uzavře smlouvu o účasti formou prostředku komunikace na dálku, od takové smlouvy nemůže dle aktuální právní úpravy odstoupit.
  Společnost Czech Photo Centre s.r.o je oprávněna tyto všeobecné obchodní podmínky jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit a to za podmínek uvedených v části E. těchto Všeobecných podmínek.
 3. PODMÍNKY ÚČASTI V AKCÍCH
  Obecná pravidla soutěže
  1. Czech Photo Centre s.r.o organizuje a pořádá (dále také „pořadatel“) soutěž Czech Nature Photo
  2. Pravidla soutěže jsou veřejně dostupná na www.czechphoto.org
 4. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ A UŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Zásady nakládání osobních údajů a pro reklamní a obchodní sdělení
   Společnost Czech Photo Centre s.r.o. nakládá s osobními údaji dle dokumentu „Zásady nakládání s osobními údaji“ (viz odkaz), které jsou v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). V rámci konání soutěže bude soutěžící kontaktován písemně, elektronicky či telefonicky o aktuálním dění či informacích spojených s pořádáním soutěže.
   Veškerá reklamní a obchodní sdělení se po ukončení soutěže řídí „Zásadami pro reklamní a obchodní sdělení“ (viz odkaz) a to v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR), s uzavřenou smlouvou a platnou legislativou.
  2. Účel a podmínky zpracování osobních údajů
   Czech Photo Centre s.r.o. prohlašuje, že bude údaje získané dle článku D.1 těchto Všeobecných podmínek zpracovávat a používat za účelem vytváření databází soutěžících Czech Nature Photo za účelem vyhodnocování cílových skupin fotografů a zájemců o fotografii. Czech Photo Centre s.r.o je oprávněna podstoupit údaje dle článku D.1 těchto Všeobecných podmínek svým obchodním partnerům a zpracovatelům, kteří jsou povinni nakládat s těmito údaji v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami a obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a platnou legislativou.
 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Všeobecných podmínek do zápatí internetových stránek Czech Photo Centre s.r.o. Tyto Všeobecné podmínky je společnost Czech Photo Centre s.r.o. oprávněna v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat.
  Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  V případě odlišného znění Všeobecných podmínek a smlouvy uzavřené mezi soutěžícím a společností Czech Photo Centre s.r.o. má přednost znění smlouvy.
  Datum vydání: 8. 1. 2020
  Czech Photo Centre s.r.o.
 6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  Soutěžící si je vědom toho, že třebaže uzavře smlouvu o účasti formou prostředku komunikace na dálku, od takové smlouvy nemůže dle aktuální právní úpravy odstoupit.
 7. REKLAMAČNÍ ŘÁD
  Soutěžící si je vědom toho, že třebaže uzavře smlouvu o účasti formou prostředku komunikace na dálku, takovou smlouvu nemůže dle aktuální právní úpravy reklamovat.